آرامــتــــــــــــــــــر!

به سرنوشت بگویید اسباب بازی هایش بیجان نیستند آدمند می شکنند. کمی آرام تر!!!

نوشته های پیشین